I. Postanowienia ogólne

 1. Turniej rozgrywany jest na Hali Lodowej Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Czarnym Dunajcu.
 2. Turniej rozgrywany jest w terminie 15-17 stycznia 2016 r.
 3. Organizatorem turnieju jest Krakowski Klub Curlingowy.

II. System rozgrywek

 1. Turniej rozgrywany jest systemem szwajcarskim. O pozycji w tabeli decydują kolejno: zdobyte punkty, bilans kamieni, bilans endów, liczba zdobytych kamieni, liczba zdobytych endów, bezpośredni mecz, losowanie przed pierwszą rundą.
 2. Za zwycięstwo w meczu zdobywa się 2 punkty, za remis 1 punkt.
 3. Rozgrzewki na lodzie przed meczami nie są przewidziane.
 4. Przed pierwszym meczem w turnieju drużyny losują przywilej ostatniego kamienia (hammer). W kolejnych meczach hammera otrzymuje drużyna wyżej sklasyfikowana w tabeli.
 5. Walkowery mają wysokość 2 punktów, 5 endów i 8 kamieni.
 6. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem, stosuje się przepisy "Rules of Curling" Światowej Federacji Curlingu.

II A. Runda zasadnicza

 1. Runda zasadnicza składa się z 4 kolejek.
 2. Mecze trwają maksymalnie 8 endów, a za ostatni end w meczu uważa się tą partię, w trakcie której upłynęła 110 minuta spotkania.
 3. Pary na 1. kolejkę spotkań są wyłaniane przez organizatora w drodze losowania.
 4. Dobór par przeciwników w kolejnych rundach (2. ? 4.) zależy od wyników uzyskanych w poprzednich meczach.
 5. Gdy trafiają na siebie zespoły, które w turnieju już ze sobą grały, następuje roszada (dla drużyny wyżej sklasyfikowanej dobiera się przeciwnika z niższej części tabeli, lub gdy nie jest to możliwe, z wyższej części tabeli).

II B. Runda finałowa

 1. Rundę finałową rozgrywają drużyny sklasyfikowane na miejscach 1-8 po zakończeniu rundy zasadniczej.
 2. Mecze drużyn z miejsc 3-8 po rundzie zasadniczej trwają maksymalnie osiem endów, z limitem czasu na mecz wynoszącym 110 minut. Po sygnale upływu czasu bieżący end jest ostatnim. Drużyny te zajmują końcowo w turnieju miejsca 3-8. O pozycji w obrębie tych miejsc decydują kolejno: zdobyte w trakcie całego turnieju punkty, bilans kamieni, bilans endów, liczba zdobytych kamieni, liczba zdobytych endów, bezpośredni mecz, mniejszy numer wylosowany przed pierwszą rundą.
 3. Mecz finałowy (drużyny 1-2 po rundzie zasadniczej) trwają 8 endów, a każda z drużyna ma 30 minut na jego rozegranie (?thinking time?) lub 38 minut (?thinking time? dla drużyn zawodników na wózkach). Upłynięcie czasu przypadającego na drużynę skutkuje przegraniem meczu w rozmiarze walkowera. Przerwa pomiędzy endami trwa 1 minutę. W trakcie meczu każdej z drużyn przysługuje możliwość wzięcia jednego czasu, trwającego 1 minutę. Zwycięzca meczu zajmuje 1. miejsce, a drużyna pokonana zajmuje 2. miejsce w turnieju.

III. Postanowienia końcowe

 1. Wszyscy uczestnicy zawodów zobowiązani są posiadać ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdolność do udziału w zawodach. Fakt ten uczestnicy potwierdzają przedkładając dokumenty do wglądu lub, w przypadku osób pełnoletnich, składając w Biurze Zawodów w dniu rozpoczęcia turnieju, przed rozegraniem pierwszego meczu pisemne oświadczenie, potwierdzając że ich stan zdrowia pozwala na udział w zawodach i biorą na siebie odpowiedzialność za start.
 2. Uczestnicy zobowiązani są do zapoznania się przed rozpoczęciem turnieju z regulaminem oraz z zasadami korzystania z Hali Lodowej Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Czarnym Dunajcu, z zasadami korzystania z urządzeń sportowych i sprzętu sportowego oraz z instrukcją postępowania na wypadek pożaru.
 3. Na terenie lodowiska oraz w części noclegowej budynku szkoły w miejscowości Czarny Dunajec obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, przebywania osób w stanie wskazującym na spożycie alkoholu oraz zakaz palenia papierosów.
 4. Za rzeczy pozostawione w przebierali lub na terenie lodowiska organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.